Den förbjudna skogen

Som de flesta läsarna kanske minns slutar ju äventyret med Hagrids drake inte särskilt väl för Harry och Hermiones del. Draken blir de förvisso av med utan att bli upptäckta, men på väg tillbaka till sitt uppehållsrum blir de infångade av mr Filch, den allt annat än förlåtande vaktmästaren. Förutom ett helt oproportionerligt poängavdrag (seriöst – Harry får 5 pluspoäng för att ha räddat Hermione från ett enormt troll, och 50 poängs avdrag för att vara utanför uppehållsrummet på natten!?) straffas Harry, Hermione, Neville och Draco Malfoy med att behöva hjälpa Hagrid med lite jobb. Det hade kanske inte varit så otroligt anmärkningsvärt om det inte vore för att jobbet ska utföras i den förbjudna skogen. Mitt i natten. Seriöst, men denna typ av bestraffningar har inte ens Lundsberg en chans...

Föga förvånande är Malfoy, den bortskämde braten, inte helt nöjd med uppdraget. För en gångs skull är jag helt och hållet beredd att hålla med honom. Man skickar alltså ut fyra elvaåringar mer eller mindre själva (Hagrid är med några av dem men tycker att det räcker att två av eleverna går iväg själva i mörkret med en feg hund) i en skog där åtminstone Hagrid VET att det finns en hel släkt med acromantulaspindlar, klassificerade som "known wizard-killer". Han vet även att det finns någonting i skogen som dödar enhörningar, vilket beskrivs som ett oerhört brott. Och den miljön tycker skolledningen att det är lämpligt att slänga ut elvaåringar i. Alla som efter att ha tänkt en extra gång på detta fortfarande tycker att Dumbledore utifrån vad vi vet i detta stadie i berättelsen är en perfekt människa - räck upp en hand! Han kanske inte visste om bestraffningen i fråga, invänder ni. Lika illa menar jag. (Ungefär lika illa som rektorer som tycker det är passande att åka iväg på ripjakt samma helg som eleverna planerar nollningar som flertalet gånger tidigare spårat ur). Om Malfoys pappa faktiskt fick höra om denna incident, så är det egentligen väldigt märkligt att han - i egenskap av ledamot av skolstyrelsen - inte krävde Dumbledores avgång. 

Skulle ministeriet ha kunnat ingripa om de fått vetskap om denna incident? Ja, här har vi ett lite oklart läge i och med att vi inte riktigt vet hur Hogwarts relation i förhållande till MoM (the Ministry of Magic) ser ut. Det vi vet är att det inte finns någon skolplikt - det är alltså föräldrarnas egna val att skicka sina barn till Hogwarts. Skolan styrs ytterst av en styrelse bestående av tolv guvernörer, som bland annat har mandat att utse och avsätta rektorn och även kan välja att stänga skolan. Det är även till styrelsen föräldrar som är missnöjda med hur deras barn behandlas kan vända sig. Ministeriet å andra sidan har att övervaka att reglerna om underårigas utövning av magi följs, vilket bland annat ger dem en rätt att varna och i förlängningen relegera studenter som missköter sig. Däremot verkar de inte ha någon makt att lägga sig i vad som händer under skoltid - oaktat, får vi gissa, för det fall att rena brott begås mot studenterna. I vårt fall kan jag tänka mig att vi skulle kunna få in agerande under framkallande av fara för annan). I det läget blir det problematiska att fastställa vem som straffrättsligt ska stå ansvarat. Enligt svensk rätt är det bara fysiska personer som kan bära straffrättsligt ansvar. Potentiellt skulle man kunna tänka sig Hagrid, som tar med dem ut i skogen, McGonagall, som är den som har delat ut straffet och gett dem instruktioner om när och var de ska avtjäna det, samt Dumbledore, som i egenskap av rektor ytterst bär ansvaret för det som förekommer på skolan.

Om Ministeriet ändå skulle ha ett tillsynsansvar över skolan med tillhörande möjlighet att stänga ner skolan (motsvarande Skolinspektionens roll), så har vi ändå en fantastiskt intressant diskussion kring frågan om detta tillsynsansvar (som nu närmast verkar tillkomma skolans styrelse) innefattar såväl skoldelen som internatdelen, eller endast skoldelen. Lex Lundsberg! Som läget är i svensk rätt nu är ju det hela något oklart - kammarrätten har i Lundsbergsfallet kommit fram till att de nollningsincidenter som ledde till att Skolinspektionen stängde skolan var att hänföra till internatverksamheten och därför inte omfattades av Skolinspektionens tillsyn. Domen är dock överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen, som meddelat prövningstillstånd(för icke-jurister: så kallat PT, prövningstillstånd, krävs för att frågor ska tas upp i landets högsta domstolar och är relativt sällsynt. I princip krävs att det är av vikt för rättstillämpning, s.k. prejudikatintresse, att frågan prövas av högsta instans). I vårt HP-fall ställs liknande frågor på sin spets - den bestraffning som jag här menar utgör en grov kränkning i form av direkt livsfara för eleverna har ju egentligen inget direkt samband med undervisningen. Till skillnad från en straffkommendering utfärdad till följd av t.ex. störande beteende under en lektion, så drabbas Harry och hans kompisar av bestraffningen till följd av att de varit utanför sina elevhem på natten. Bestraffningen i sig utförs också utanför skoltid. 

Nu ska jag dock var ärlig och säga att jag tycker en sådan uppdelning - där en tillsynsmyndighet kan komma åt skolans beteende och i förlängningen stänga den ifall en kränkning sker under skoltid/i klassrummet men annars inte - är fullständigt absurd. Det gäller såväl i vårt fiktiva HP-fall som i Lundsbergsfallet. På internat, där man vistas i mer eller mindre samma miljö under som efter skoltid och som elev förväntas följa instruktioner från i princip samma vuxna människor under som efter skoltid, ter det sig tvärtom som en mer pragmatisk hållning att se till helheten och inte försöka måla upp några vattentäta skott. Oaktat om det är Hogwarts styrelse eller MoM som har tillsynsansvaret, så bör den här helt sjuka incidenten med elvaåringar i en livsfarlig skog mitt i natten kunna stoppas. I de kommande böckerna så återkommer vi vid några tillfällen till liknande frågor, och förhoppningsvis har vi då ett prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen att analysera djupare utifrån!

Vad tänker ni kring dessa frågor? Har ministeriet för dålig kontroll på Hogwarts? Ska det juridiskt vara skillnad på vad som händer på skoltid och händelser med koppling till skolan? Är den här incidenten ett stort minus på Dumbledores record eller förlåter vi honom?

Nu kommer ju Harry och de andra tack och lov levande ur skogen, med vetskapen om att Voldemort är på offensiven. Vi närmar oss upplösningen av de vises sten och i nästa avsnitt tar vi oss igenom falluckan.Hoppas ni är med då!

Kommentera här: