Skriften på väggen

Det känns skönt att kunna hålla ett löfte - ni slapp vänta tre månader på det här inlägget! Till min förvåning märkte jag dessutom att jag faktiskt hade en del läsare kvar, det långa uppehållet till trots. Tack! Jag ska inte hålla er på sträckbänken längre, utan vi slänger oss in i det nionde kapitlet i Hemligheternas kammare - Skriften på väggen.
 
Sist lämnade vi ju stackars mrs Norris (må så vara att det är världens mest osympatiska katt, det är fortfarande en katt) förstenad och uppspikad på väggen. Kapitlet inleds med att mr Filch kommer till brottsplatsen och ser sin älskade katt. Han reagerar som de flesta djurägare nog skulle göra. Total panik. Det går inte många sekunder innan anklagelserna far ur honom med ljusets hastighet och naturligtvis är det Harry som står i blickfånget (han har en imponerande förmåga att alltid hamna i skottgluggen). I samma andetag lyckas Filch, inför mer eller mindre hela skolan, häva ur sig både att Harry har dödat mr Norris och att Filch i sin tur ska döda Harry.
 
Ja hörrni, var ska vi ens börja i detta? Det här är ju rena drömmen för en åklagare. Både potentiellt förtal och olaga anklagelse! Dessutom riktat mot en 12-årig pojke som inte gjort mer än haft oturen att vara först på plats. Förutom att det här är en dröm för en åklagare är det också ett lysande tillfälle för att lite pedagogiskt gå igenom vad som kan beaktas påföljdsmässigt vid brott - för visst kan man ändå lite grand förstå Filch. Inte försvara, men förstå, när han i affekt och sorg häver ur sig diverse dumheter.
 
Vad först gäller själva skuldfrågan så föreligger olaga hot "om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. De konkreta omständigheterna applicerat på detta ger oss att Filch har "hotat med brottslig gärning" genom att skrika att han ska döda Harry. Vidare så krävs att detta har varit "ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan" för i detta fall Harrys egen säkerhet till person, d.v.s. hans liv. Här tänkte jag passa på att uppmärksamma er på innebörden av ordet ägnat. (Om ni bara visste hur många sidor man kan skriva om detta lilla ord... jag ska berätta för er om det vid något annat tillfälle). Inom ramen för bestämmelsen om olaga hot innebär detta att den utsatte inte de facto måste ha blivit rädd, utan det räcker att hotet är sådant att den hotade typiskt sett upplever fruktan. Att Harry, som är en modig gryffindorare och omgiven av i princip hela skolan, kanske inte känner att det är någon större risk att Filch de facto kommer döda honom spelar alltså ingen roll. Att uttycka att man ska döda någon är typiskt sett ett sådant hot som gör den hotade rädd och därför kan Filch dömas för olaga hot.
 
Vi går vidare till nästa brott, förtal. Om jag inte missminner mig helt har vi haft det uppe flertalet gånger i bloggen tidigare och trenden fortsätter - Hogwarts verkar inte vara sämre än vilken svensk högstadieskola som helst när det kommer till detta brott. Förtal kan ibland vara ett ganska knivigt brott eftersom man ofta får bedöma om någons ord utgör ett klandrande av någon annans leverne, men här är det faktiskt enkelt. Förtal föreligger om någon utpekar annan som brottslig i sitt leverne på ett sätt som är ägnat att utsätta offret för andras missaktning. Här pekar Filch ut Harry som en mycket allvarlig djurplågare (dock inte som mördare eftersom mord endast kan begås mot människor, se 3 kapitlet 1 § brottsbalken) inför hela skolan. Mindre lyckat. Man kan förvisso undgå ansvar, om det 1) var försvarligt att lämna uppgiften och 2) den antingen var sann eller det fanns skälig grund för den. Jag har svårt att se att Filch, hans upprörda tillstånd till trots, skulle komma undan på detta. Han hade egentligen inget som helst stöd för att Harry var skyldig till brottet, annat än att Harry - i likhet med flera hundra andra studenter - befann sig på platsen. Med andra ord var det inte försvarligt att lämna uppgiften, den var bevisligen inte sann och det fanns knappast någon skälig grund för Filch att tro att Harry hade haft ihjäl eller skadat hans katt. Ridå ner.
 
Nästa fråga är om förtalet ska anses som grovt, vilket kan medföra att påföljden kan bli fängelse och inte bara böter. Vad som talar för detta är framför allt att anklagelsen skett inför hela skolan (vilket enligt JK Rowlings inte helt pålitliga beräkningar innebär ca 1000 studenter) och därmed fått stor spridning, samt att det är ett relativt allvarligt brott Harry anklagas för. Exempel från praxis på när förtal bedömts som grovt är t.ex. när sexfilmer på ex har visats upp eller spridits (se t.ex. NJA 1992 s. 594 och nu senast Högsta domstolens dom den 16 mars 2015 i mål T 5670-13). Jag tror att Harrys fall faktiskt är i gränslandet och skulle kunna falla olika ut beroende på domare. Med hänsyn till att brottet även begås mot en ung person av en person som i egenskap av skolpersonal ska vara någon den unge kan lita på är jag personligen beredd att betrakta gärningen som grovt förtal, men som sagt - jag kan tänka mig att detta ligger i gränslandet.
 
 
Nästa steg är då att bestämma påföljd för de här brotten, och det är nu det blir intressant! Första steget i den bedömningen (ni som är jurister och har järnkoll på detta får ursäkta, men det är viktigt att läsarna utan juridiska kunskaper får en chans att hänga med!) är att bestämma ett s.k. straffvärde. Med det innebär enkelt uttryckt att man bestämmer vart på straffskalan brotten ska placeras. Olaga hot kunde som sagt leda till böter eller fängelse i högst ett år. För att veta vart på den skalan vi ska vara får vi titta lite mer på omständigheterna kring brottet, och hur liknande fall bedömts i praxis. Allmän vägledning ges också i 29 kapitlet 1 § brottsbalken, där det framgår att "vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person".
 
Vi kan först konstatera att det rör sig om ett hot utan inblandning av vapen, vilket talar för att det rör sig om ett ganska lindrigt brott på skalan (typiskt sett är det värre att man skriker "jag ska döda dig!" samtidigt som manhåller ett skarpladdat vapen mot offret än att man bara använder ord). Det har dessutom bara rört sig om en isolerad händelse (jämför fall där offret under en längre tid får utstå upprepade hot). I 29 kapitlet 3 § brottsbalken finns vidare en uppräkning av särskilda faktorer som ska beaktas i förmildrande riktning för den som begått brottet. Av intresse här är första punkten, där det framgår att det ses som förmildrande att brottet föregåtts av någon annans uppenbart kränkande beteende. Denna bestämmelse tar sikte på provokation och typfallet är att någon genom kränkande ord etc. provocerat fram en misshandel från den som blivit provocerad. Så är inte riktigt fallet här - offret, Harry, har ju inte gjort någonting alls - men jag tror ändå att man kan snegla på den här bestämmelsen. Notera ordalydelsen någon annans kränkande beteende - det behöver alltså inte vara offret som har begått "provokationen". Helt klart är att någon här begått ett allvarligt fall av djurplågeri mot hans katt. Försvårande är dock att hotet riktats mot en mycket ung person (som sagt, 12 år!) som befunnit sig i en miljö där han ska kunna känna trygghet - inte minst i förhållande till de ganska få vuxna som finns på Hogwarts. "Standardpåföljden" för ett olaga hot vid enstaka tillfälle och utan inblandning av vapen brukar vara ca 50 dagsböter. Jag tror att Filch med beaktande av alla försvårande och förmildrande omständigheter skulle landa ungefär där, eller möjligen på 60-70 dagsböter. (Observera att det här med antal böter inte är någon exakt vetenskap, även om domstolarna för enkelhetens och rättssäkerhetens skull gärna sneglar på tabeller och sammanställningar). Till detta ska läggas (det grova) förtalet. För grovt förtal kan som sagt dömas till fängelse men i och med att denna gärning ligger på gränsen mellan förtal och grovt förtal skulle jag tro att även detta brott skulle stanna på bötesnivå (en snabb genomgång av underrättspraxis visar att brott på fängelsenivå motsvarande 1 månad framför allt är aktuellt när sexuella bilder sprids utan samtycke på porrsidor och liknande). Mellan tummen och pekfingret tror jag att det skulle röra sig om ca 100 dagsböter.
 
Jahapp, då är det väl bara att klappa ihop detta och döma ut 180 dagsböter tänker den matematiskt kunnige. Om det vore så enkelt! Här ska det nämligen, som alltid vid flerfaldig brottslighet, ges straffrabatt. Remember people, ska ni begå brott så gör det i ett sammanhang! (Tycker ni detta verkar helt sjukt och vill ha rimliga förklaringar till varför systemet ser ut såhär så hänvisar jag till t.ex. justitierådet Martin Borgekes utmärkta bok "Att bestäma påföljd"). Praxis är att det lägsta straffet halveras, så vi landar alltså på 100+40=140 dagsböter. Ändå relativt hårt för dessa i vredesmod utslängda anklagelser. På detta kan nog Harry om han så önskar dessutom få ut kränkningsersättning på ca 5 000 - 10 000 kr, så som sagt - ett tämligen dyrt vredesutbrott för Filch. Den totala summan avgörs av hur stor respektive dagsbot blir, vilket beror på hans inkomst. JK Rowling, jag vill ha uppgifter om lönesättningen på Hogwarts NU!
 
Vi lämnar denna olyckliga episod bakom oss och innan jag lämnar er för idag så måste vi ju prata Dumbledore! Förlåt men trots denne mans många fel och brister (ju mer jag analyserar böckerna desto större blir dem) är och förblir han en hjälte. När Snape, det svinet, försöker dra nytta av situationen för att återigen få Harry relegerad påminner Dumbledore lugnt och sansat om att "innocent until proven guilty, Severus". Man bara MÅSTE älska en man som så naturligt slänger sig med denna straffrättsligt alldeles grundläggande grundsats - oskuldspresumtionen. Så grundläggande att den svenska lagstiftaren inte ens bemödat sig med att få ner den i lag - typ "lagar är överskattade". Författarna av Europakonventionen tyckte tydligen att det kanske ändå kunde vara på sin plats att så att säga "stating the obvious", så genom Europakonventionen (artikel 6.2) - som numera är svensk lag - har vi faktiskt på omvägar fått med denna grundläggande princip i svensk lag. Eftersom Storbritannien tillträtt Europakonventionen gäller principen även i engelsk rätt. Även om principen gäller mellan stater och dess medborgare - alltså när det offentliga utkräver ansvar från enskilda -  känns det fint att Hogwarts rektor respekterar grundläggande mänskliga rättigheter även inom ramen för en privat skola. Denna respekt för rättsprinciper ser man faktiskt inte i varje kapitel ens från den s.k. goda sidan. (Jag kommer snart till bok 3 och 4 och tänkte egentligen hålla mig tills dess men... det är ett oförlåtligt karaktärsmord på Dumbledore att han tillåter att Sirius Black slängs i fängelse på livstid utan rättegång. Det är knappt så att Voldemort himself skulle begå ett sådant övergrepp).
 
Okej, det var allt för denna gång! Ni fick bara vänta 5 veckor på detta inlägg och jag ska göra mitt bästa för att det inte ska ta längre tid än så till nästa gång - även om jag har en ganska hektisk månad framför mig. Tills dess får ni mer än gärna fundera på vad jag sagt ovan och som vanligt komma med rättelser, synpunkter, frågor och så vidare. Med detta är vi också halvvägs igenom bok 2 - woho! I nästa avsnitt ska vi stifta bekantskap med "Den vildsinta dunkaren" - until then!